หน้าแรกกระดานข่าวพันธกิจ /วิสัยทัศน์ประวัติ ความเป็นมาติดต่อเราแผนที่Engมุมนักลงทุน-Investor


   Member Login
E-mail:
Password:
 ลืมรหัส?
[ สมัครสมาชิกใหม่ ] 
Categories


   Services
Gallery รวมภาพ
กระดานข่าว

  
ค้นหาข้อมูล


   Module

Online: 1

Admin


Categories: บทความ

เล็งทุ่ม4พันล้าน พลังงานชุมชน
14-12-2019 Views: 177
“สนธิรัตน์” เร่งคลอดพลังงานชุมชน เล็ง 4 โมเดล ผลิตไฟฟ้า และทดแทนแอลพีจี มุ่งส่งเสริมพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าใช้ ประเดิมเบื้องต้น 460 แห่ง ใช้เงินกองทุนอนุรักษ์ฯ เข้ามาส่งเสริมกว่า 4 พันล้านบาท

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ไปแล้ว โดยจะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ พร้อมด้วยการปรับหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่จะนำมาใช้ในการส่งเสริมพลังงานทดแทนให้มากขึ้น โดยเฉพาะการนำมาใช้สำหรับการส่งเสริมพลังงานชุมชนหรือสถานีพลังงาน ที่กระทรวงพลังงานจะเข้าไปส่งเสริมในพื้นที่ห่างไกลได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การส่งเสริมพลังงานชุมชนขณะนี้ได้มอบหมายให้พลังงานจังหวัดไปเร่งสำรวจพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้า และพื้นที่ปลายสายส่งที่มีปัญหาไฟฟ้าตก-ดับบ่อยครั้ง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการส่งเสริมตั้งโรงไฟฟ้าขนาดขนาดเล็ก และการผลิตเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) โดยจะนำเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เข้าไปสนับสนุนค่าใช้จ่าย 100% เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ นำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มหรือรายได้ให้กับครอบครัว

“เพื่อให้ทุกพื้นที่เข้าถึงพลังงาน ตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน หรือ Energy for All ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้มีประมาณ 40 จังหวัด 662 หมู่บ้าน 53,687 ครัวเรือน และมีพื้นที่อยู่ปลายสายส่งที่เกิดปัญหาไฟตกไฟดับบ่อยอีก 11 จังหวัด 52 หมู่บ้าน 60,599 ครัวเรือน ขณะที่บางชุมชนมีศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพ สามารถนำมาใช้ทดแทนแอลพีจี ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งโครงการต่างๆอยู่ระหว่างการจัดทำกรอบการสนับสนุนผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขับเคลื่อนในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในช่วงต้นปี 2563”

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สำหรับการส่งเสริมพลังงานชุมชน ที่จะเริ่มดำเนินการในปีช่วงปี 2563-2565 ขณะนี้มีการเสนอ 4 แนวทาง ได้แก่ การส่งเสริมพลังงานชุมชนพึ่งตนเองในพื้นที่ห่างไกล เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองจากทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น จากพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล และพลังนํ้า ขนาด 50-100 กิโลวัตต์ ใช้งบลงทุน 10 ล้านบาทต่อแห่ง การส่งเสริมพลังงานชุมชนพึ่งตนเอง สำหรับพื้นที่นอกเขตบริการไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล และ
พลังนํ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในชุมชน ขนาด 50-100 กิโลวัตต์ ใช้งบลงทุนแห่งละ 10 ล้านบาท โครงการพัฒนาวิสาหกิจพลังงานเพื่อสังคมสำหรับพื้นที่ปลายสายส่ง จากพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ขยะและพลังนํ้า ขนาด 150-300 กิโลวัตต์ ใช้งบลงทุนแห่งละ 27 ล้านบาท และโครงการพัฒนาวิสาหกิจพลังงานเพื่อการเกษตร-อุตสาหกรรมชุมชน ใช้งบลงทุนแห่งละ 5.5 ล้านบาท ที่เป็นการส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานความร้อนจากพลังงานหมุนเวียน ทดแทนก๊าซหุงต้ม และนํ้ามันเชื้อเพลิง ในครัวเรือน การเกษตรและอุตสาหกรรมชุมชน เช่น นำไปอบแห้งหรืออบใบชา เป็นต้น


สำหรับพลังงานชุมชนทั้ง 4 รูปแบบนี้ มีเป้าหมายที่จะดำเนินงานภายในปี 2563-2565 กำหนดไว้เบื้องต้นราว 460 โครงการ คาดว่าจะต้องใช้งบจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เข้ามาสนับสนุนกว่า 4 พันล้านบาท แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละพื้นที่จะมีศักยภาพในการดำเนินงานมากน้อยแค่ไหน และต้องรอชุมชนที่พลังงานจังหวัด ต้องไปสำรวจเพิ่มเติมเข้ามาอีก

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ต้องการผลักดันให้พลังงานชุมชนเกิดขึ้นตามพื้นที่ห่างไกล ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง หรือพื้นที่ที่อยู่ปลายสายส่ง มีปัญหาไฟดับบ่อยๆ รวมถึงการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อทดแทนก๊าซหุงต้ม ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงต้นแบบพลังงานชุมชนใน 3 พื้นที่ ที่น่าจะนำไปขยายผลให้เกิดเป็นรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น โครงการพลังงานสร้างอาชีพแบบผสมผสาน ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือกกาญจนบุรี ที่ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติโดยใช้แนวคิดการเชื่อมโยงใช้พลังงานแบบผสมผสานในกระบวนการผลิตต่างๆ โดยใช้ทั้งพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมทั้งพลังงานขยะ เพื่อมาบริหารจัดการในกิจกรรมต่างๆ โรงไฟฟ้าชุมชนที่อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่นำเอาซังข้าวโพดมาอัดแท่น เป็นเชื้อเพลิงป้อนเข้าโรงไฟฟ้า และต้นแบบของชุมชนผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง ที่นำไผ่ซางหม่น ซึ่งเป็นพืชประจำถิ่น มาผลิตเป็นถ่านเชื้อเพลิงทดแทนนํ้ามันสูบนํ้าเพื่อการเกษตร หรือนำถ่านไผ่ไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าชุมชนด้วยระบบ Gasification ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้เกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์จนได้ก๊าซหรือ Synthesis Gas ผลิตไฟฟ้าได้ และสามารถใช้แทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือน (แอลพีจี) ลดรายจ่ายด้านพลังงาน”

หน้า 1 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,530 วันที่ 12 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562Categories: บทความ
Page: 1 2 3 4

ดึงเอสพีพี ไฮบริดค้างท่อ ร่วมวงโรงไฟฟ้าชุมชน Quick win
ดึงเอสพีพี ไฮบริดค้างท่อ ร่วมวงโรงไฟฟ้าชุมชน Quick win
พลังงานดัน”สมาร์ทกริด” ตั้งเป้าฮับไฟฟ้าอาเซียน
พลังงานดัน”สมาร์ทกริด” ตั้งเป้าฮับไฟฟ้าอาเซียน
'สนธิรัตน์' ลั่นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนต้องโปร่งใส
'สนธิรัตน์' ลั่นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนต้องโปร่งใส
“สนธิรัตน์”ประกาศกลางวงประชุม ฟันทิ้งโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจ่ายค่าหัวคิว
“สนธิรัตน์”ประกาศกลางวงประชุม ฟันทิ้งโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจ่ายค่าหัวคิว
กฟภ.ดึงเอกชน ร่วมทุน 2.3 หมื่นล้าน โซลาร์ฟาร์ม 500 MW
กฟภ.ดึงเอกชน ร่วมทุน 2.3 หมื่นล้าน โซลาร์ฟาร์ม 500 MW
“สนธิรัตน์”ลงพื้นที่ภาคใต้ เร่งขับเคลื่อนศก.ฐานรากแก้จน
“สนธิรัตน์”ลงพื้นที่ภาคใต้ เร่งขับเคลื่อนศก.ฐานรากแก้จน
'พลังงาน' จ่อออกประกาศรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่ม 'Quick win'
'พลังงาน' จ่อออกประกาศรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่ม 'Quick win'
เรียกคะแนน พลิกศรัทธา “โรงไฟฟ้าชุมชน”
เรียกคะแนน พลิกศรัทธา “โรงไฟฟ้าชุมชน”
รัฐลุยโรงไฟฟ้าชุมชน 7.5 หมื่นล้าน แก้กับดักยากจน
รัฐลุยโรงไฟฟ้าชุมชน 7.5 หมื่นล้าน แก้กับดักยากจน
กกพ. กฟผ. และ พพ. นัดถกกำหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน สัปดาห์หน้า
กกพ. กฟผ. และ พพ. นัดถกกำหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน สัปดาห์หน้า
รมว.พลังงาน ลุยอีสาน เร่งแจ้งเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win ขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
รมว.พลังงาน ลุยอีสาน เร่งแจ้งเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win ขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
'โรงไฟฟ้าชุมชน' จ่อเปิดยื่น ก.พ.นี้
'โรงไฟฟ้าชุมชน' จ่อเปิดยื่น ก.พ.นี้
มติ กพช. ปลุกกระแสตื่นตัวโรงไฟฟ้าชุมชน
มติ กพช. ปลุกกระแสตื่นตัวโรงไฟฟ้าชุมชน
Biomass Expo 28 Feb - 5 Mar in Tokyo, Japan 2017
Biomass Expo 28 Feb - 5 Mar in Tokyo, Japan 2017
นับพันคนแห่รับ”สนธิรัตน์” หนุนโรงไฟฟ้าชุมชนแก้จน
นับพันคนแห่รับ”สนธิรัตน์” หนุนโรงไฟฟ้าชุมชนแก้จน
กพช.คลอดเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งเป้า 700 MW อัตรารับซื้อ 3-5 บาทต่อหน่วย
กพช.คลอดเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งเป้า 700 MW อัตรารับซื้อ 3-5 บาทต่อหน่วย

Page: 1 2 3 4
   คณะผู้บริหาร   ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
http://www.eppo.go.th/
¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒ¼ÅÔµ
¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ
¡ÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤

http://maxwatt.in/
TURBINE MAXWATT

http://www.camda.cc/
ESP TENGY

ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่  |  Eng  |  มุมนักลงทุน-Investor
Copyright©2020 Biomass-Consult.com / Email:
 
by North-Services